Standard forretningsbetingelser for Tolstrup Fit Solutions ApS CVR: 40966005

 1. Generelt:
  Disse forretningsbetingelser gælder i enhver henseende for Tolstrup Fit Solutions ApS (herefter TFS) køb og salg, i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Vedkommende TFS handler med, herefter benævnt ’samhandelspartneren’ kan ikke uden særlig skriftlig aftale påberåbe sig egne vilkår, medmindre dette er særligt og skriftligt aftalt.
 2. Tilbud:
  Tilbud uden udløbsdato udstedt pr. brev, e-mail, fax, telefon eller på enhver anden måde, kan annulleres uden forudgående varsel af TFS, indtil accept måtte være kommet til TFS’s kundskab.
 3. Priser og betalingsvilkår:
  Alle priser er ekskl. Moms.
  Medmindre andet er aftalt, betales der netto kontant ved levering. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renters renter med 0,7 % renter pr. påbegyndt måned. Ved for sen betaling pålægges ydermere et rykkergebyr på 100,- kroner pr. fremsendte rykker.
 4. Betingelser ved køb af brugt udstyr:
  TFS betinger sig, at brugt udstyr, som købes, er gældfrit og funktionsdygtig på opkøbstidspunktet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 5. Betingelser ved salg af udstyr – nyt og brugt:
  De af TFS oplyste priser er dagspriser med forbehold for prisstigninger fra leverandørside, ændringer i valutakurser og andre forhold udenfor TFS’s kontrol. Specialfremstillet udstyr tages ikke retur. Alt sælges ab lager, medmindre det er aftalt, at TFS foretager levering og i så fald kun til kantstenen, hvor risikoen overgår til samhandelspartneren. Leveringstid er indenfor 3 uger fra accept af ordre. Der er ingen tilbageleveringsret.
 6. Ejendomsforbehold:
  TFS forbeholder sig ejendomsretten til de i henhold til nærværende tilbud omhandlende solgte varer, indtil hele købesummen inkl. Renter og eventuelle omkostninger er fuldt betalt. Ejendomsretten overgår, ved indfrielse af gælden, til leasingselskab, hvis samhandelspartneren ønsker at gøre brug af en sådan.
 7. Mangler:
  Der er 12 måneders reklamationsret, men ingen garanti, på leveret udstyr. Konstateres der mangler ved det leverede, som var til stede på leveringstidspunktet, er TFS forpligtet til at foretage ny levering, udbedring eller give et afslag efter eget valg. Reklamation skal ske skriftligt og straks manglen konstateres eller kunne være konstateret. Manglende overholdelse heraf medfører bortfald af reklamationsretten. Samhandelspartneren afholder udgifter til fragt af udstyret til og fra TFS. Reklamationsret bortfalder, hvis manglen skylds fejlagtig tilslutning eller anvendelse. Der er ikke reklamationsret på brugt udstyr, som sælges som beset. Det er samhandelspartnerens ansvar at sikre sig, at udstyret er egnet og godkendt til det af samhandelspartneren påtænkte formål, herunder kapacitet og er installeret, tilsluttet og anvendt korrekt.
 8. Forsinkelse med levering:
  TFS er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, hvis forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder udenfor TFS’s kontrol, herunder import- og /eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art. I så fald udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig. I så fald skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder.
  I øvrige tilfælde af forsinkelse kan samhandelspartneren hæve aftalen, hvis TFS ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber. I så fald anses aftalen for annulleret og ingen af partnerne kan rejse erstatningskrav mod hinanden.
 9. Produktansvar:
  TFS er kun ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale til ugunst for skadelidte. TFS fraskriver sig ansvar for produktansvar på ethvert andet grundlag. TFS skal straks og skriftligt orienteres herom. I det omfang TFS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde TFS skadesløs i samme omfang, som TFS’s ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige dækning i henhold til TFS’s produktansvarsforsikring.
 10. Ansvarsbegrænsning:
  TFS kan ikke gøre ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser overfor tredjemand. TFS’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, samhandelspartneren har betalt for varen, eller mangel på samme, hvorpå kravet baseres.
 11. Værneting:
  Enhver tvist mellem TFS og samhandelspartneren skal søges løst i mindelighed, og hvis dette ikke lader sig gøre, skal den afgøres i henhold til dansk ret og efter TFS’s valg og ved Retten i Sønderborg, Vestre Landsret eller ved købers almindelige værneting.

Marts 2020